White Poinsettia

Please telephone to order.

White Poinsettia

Click image to enlarge